Algemene voorwaarden Club at 35 B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, en leveringen van/met Club At 35 B.V. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2. Je kunt op twee manieren een overeenkomst met ons sluiten:
a. door het inschrijfformulier op onze Club in te vullen en te ondertekenen. De overeenkomst komt dan tot stand op het moment dat zowel jij als wij het formulier ondertekend hebben;
b. door je via onze website aan te melden. Hierbij komt de overeenkomst tot stand op het moment dat wij jouw aanmelding aan je hebben bevestigd.
1.3. Om je zelfstandig te kunnen inschrijven, moet je minimaal 18 jaar zijn. Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je toestemming nodig van een ouder/verzorger. Bij inschrijving op de Club vragen wij altijd – naast jouw handtekening – ook een handtekening van een ouder/verzorger. Bij inschrijving via onze website vragen wij je ook een naam en contactgegevens van een ouder/verzorger in te vullen. Wij mogen deze gegevens gebruiken om de toestemming te controleren.

Artikel 2. Duur en inhoud overeenkomst – opzegging
2.1. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de abonnementsvorm en/of het arrangement waarvoor jij je hebt ingeschreven.
2.2. Ieder abonnement geeft je recht op het onbeperkt gebruik van onze standaard faciliteiten gedurende onze openingstijden, met uitzondering van de extra faciliteiten zoals aangegeven op de website en in de Club.
2.3. Een abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Na afloop van deze eerste periode wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij je het abonnement uiterlijk 1 maand voor het einde van deze periode opzegt.
2.4. Opzeggen kan uitsluitend tijdens onze openingsuren met gebruikmaking van het bij de balie van onze Club verkrijgbare opzegformulier. Nadat een abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd is, kun je het abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2.5. Opzegging ontslaat je niet van jouw betalingsverplichting voor al verschuldigde bedragen.

Artikel 3. Abonnementskosten – automatische incasso
3.1. De abonnementskosten worden per vier weken in rekening gebracht en zijn vooraf verschuldigd.
3.2. Wij innen de abonnementskosten middels een automatische incasso.
3.3. Door jouw gegevens in te vullen op het inschrijfformulier en dit formulier te ondertekenen
1) sluit je een overeenkomst voor het gekozen abonnement en/of arrangement en
2) geef je ons toestemming om de voor de overeenkomst verschuldigde kosten automatisch te incasseren van het door jou opgegeven bankrekeningnummer.
3.4. Dit betekent ook dat je:
a. ons toestemming geeft om doorlopende (periodieke) incasso-opdrachten aan jouw bank te sturen om het door jou verschuldigde bedrag van jouw rekening af te schrijven;
b. jouw bank toestemming geeft om het bedrag af te schrijven conform onze incasso-opdracht.
3.5. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 kalenderdagen is voldaan, word je voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien je na een periode van vier weken nog steeds in gebreke bent gebleven, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor jouw rekening.
3.6. Als je niet op tijd betaalt, mogen wij jou ook de toegang tot de Club (tijdelijk) ontzeggen. Je blijft daarbij de abonnementskosten tot het einde van het abonnement verschuldigd.
3.7. Terugboeking van bedragen die ten onrechte automatisch zijn afgeschreven, is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
3.8. Wij mogen onze tarieven jaarlijks wijzigen. Wij informeren je minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging. Bij tariefwijzigingen van 10% of meer mag je het abonnement per datum wijziging opzeggen. Tariefwijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen mogen wij per direct doorvoeren en zijn geen reden voor opzegging.

Artikel 4. Jouw gegevens – wijzigingen
4.1. Jij zorgt ervoor dat je alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt. Jij garandeert dat deze informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
4.2. Eventuele wijzigingen – zoals een nieuw adres of telefoonnummer – geef je tijdig aan ons door.
4.3. Als je door een verhuizing of andere omstandigheden geen gebruik meer kunt maken van het abonnement, dan blijf je desondanks de abonnementskosten verschuldigd tot het einde van het lopende abonnement.
4.4. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over jou krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4.5. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en ons privacy statement, en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.

Artikel 5. Openingstijden – toegang
5.1. Gedurende onze openingstijden, die staan aangegeven op onze website en in de Club, kun je via een speciale app toegang krijgen tot onze Club.
5.2. Wij behouden ons het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
5.3. Wij zijn gesloten tijdens de erkende nationale feestdagen. Tenzij anders vermeld, mogen wij daarnaast ieder jaar gedurende een periode van maximaal 2 aaneengesloten weken gesloten zijn. Als dit aan de orde is, informeren wij je tijdig. Deze dagen/periodes van sluiting geven geen recht op een korting of teruggave van de abonnementskosten.
5.4. Indien wij tijdelijk moeten sluiten als gevolg van overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld wegens een pandemie), blijft het abonnementsgeld verschuldigd, met een maximum van 1 volle kalendermaand.
5.5. Je mag bij ons sporten vanaf 12 jaar, onder begeleiding van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.

Artikel 6. Huisregels, wangedrag en klachten
6.1. Jij dient op de hoogte te zijn van onze huisregels, zoals kenbaar gemaakt op de website en in de Club, en daarnaar te handelen.
6.2. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken wangedrag jou de toegang tot de Club (tijdelijk) te ontzeggen en/of jouw lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.
6.3. Eventuele klachten meld je – indien mogelijk – direct na ontdekking/nadat de klacht zich voordoet aan ons. Dit kan bij de balie van de Club en via het contactformulier op onze website. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor jouw risico.
6.4. Je stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie en medewerking.

Artikel 7. Afzegging
7.1. In geval van verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Indien hier niet aan wordt voldaan, worden de kosten van de diensten doorberekend.
7.2. Afzegging bij Duo Personal training; indien één van de twee personen wel traint op de afgesproken tijd, vervalt deze training voor de ander zonder vergoeding van kosten.

Artikel 8. Risico’s en aansprakelijkheid
8.1. Het uitoefenen van een sport brengt altijd risico’s met zich mee. Deelname aan onze programma’s en trainingen is geheel voor jouw eigen risico.
8.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel, noch voor schade door verlies, diefstal e.d. van jouw eigendommen binnen onze Club.
8.3. Bij het gebruik van onze apparatuur en overige eigendommen handel je altijd zorgvuldig, netjes en conform de door ons gegeven/bij de apparatuur vermelde instructies. Als door jouw toedoen schade aan onze apparatuur/eigendommen ontstaat, ben je daarvoor aansprakelijk en hebben wij het recht die schade op jou te verhalen.
8.4. Je neemt zelf alle noodzakelijke maatregelen om dergelijke schades te voorkomen of beperken en vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden (zoals van andere leden) met betrekking tot deze schades.
8.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.